Gramática‎ > ‎

Pronombres

Pronombres

KINÚI (כִּנּוּי - כנוי) PRONOMBRE / APODO - SOBRENOMBRE - ALIAS  –––  KINUIM (ִּכִּנּוּיִּם - כנוים) PRONOMBRES / APODOS - SOBRENOMBRES - ALIAS
 • KiNÚI GUF (כִּנּוּי גּוּף - כנוי גוףPRONOMBRE PERSONAL
  • GUF (גּוּף - גוףCUERPO / OBJETO - ESTRUCTURA - GRUPO / PERSONA (gramática)
 • KiNÚI JOZER (כִּנּוּי חוֹזֵר - כנוי חוזרPRONOMBRE REFLEXIVO
  • JOZER (חוֹזֵר - חוזר)  REFLEXIVO (gramática) / CIRCULAR - AVISO - COMUNICACIÓN / RETORNADO / REPETIDO
   • TAMBIÉN ES EL MASCULINO SINGULAR DEL PRESENTE DEL VERBO LAJZOR (לַחְזֹר - לַחֲזוֹרVOLVER - RETORNAR - REGRESAR - IR DE VUELTA / DEVOLVER - TRAER DE VUELTA / VOLVER (a hacer algo) - REPETIR / REVISAR - ENSAYAR (actuación…) / RETRACTARSE - RETIRAR (lo dicho, por ej.) / RECUPERAR / CONTESTAR - DEVOLVER LLAMADA - CORREO - PETICIÓN... (a alguien, que te había contactado antes, con la explicación pertinente...) (coloquial)
 • KiNÚI STAMÍ (כִּנּוּי סְתָמִי - כנוי סתמיPRONOMBR INDEFINIDO o INDETERMINADO
  • STAMÍ (סְתָמִי - סתמיVAGO - POCO CLARO - INESPECÍFICO - INCONCRETO / IMPERSONAL - NEUTRO / INSIGNIFICANTE / PARVÉ (alimento ni cárnico ni lácteo en la ley judía sobre la comida kosher) 
 • KiNÚI ZIQAH (כִּנּוּי זִקָּה - כנוי זקהPRONOMBRE RELATIVO O KiNÚI ROMEZ LEQAROV (כִּנּוּי רוֹמַז לְקָרוֹב - כינוי רומז לקרובPRONOMBRE RELATIVO (lit.: PRONOMBRE QUE INSINÚA CERCANÍA) O MILAT ZIQAH (מִלַּת זִקָּה - מלת זקהPRONOMBRE RELATIVO (lit.: PALABRA DE AFINIDAD)
  •  ZIQAH (זִקָּה - זקהAFINIDAD - ACCESORIO - ENLACE / PROPENSIÓN A (con la preposición LE (לְ - ל) / VÍNCULO (legal) / ASOCIACIÓN DE LEVIRATO (ley judía)
  • ROMEZ (רוֹמַז - רומז) INSINÚO - INSINÚAS - INSINÚA, ES EL MASCULINO SINGULAR DEL PRESENTE DEL VERBO LIRMOZ (לִרְמֹזINSINUAR - DAR UNA PISTA - APUNTAR - SEÑALAR - INDICAR - IMPLICAR
  • LEQAROV (לְקָרוֹב - לקרוב) RELATIVO (lit.: A LO CERCANO)
   • LE (לְ - לA - HACIA - PARA
   • QAROV (קָרוֹב - קרובFAMILIAR - CERCANO / RELATIVO
  •  MILAT (מִלַּת -מילתPALABRA DE, ES LA FORMA COMPUESTA DE  MILAH (מִלָּה - מילהPALABRA / PROMESA
   • SU PLURAL ADOPTA LA FORMA TÍPICA DE LOS MASCULINOS, AUNQUE ES UN SUSTANTIVO FEMENINO MILIM (מִלִּים / מיליםPALABRAS / PROMESAS / PALABRERÍA - RETÓRICA / LETRA (de una canción)
   • LA FORMA COMPUESTA DEL PLURAL ES MILOT (מִלּוֹת - מילותPALABRAS DE / PROMESAS  DE / PALABRERÍA DE - RETÓRICA DE / LETRA (de una canción) DE
 • KINÚI SHEELAH (כִּנּוּי שְׁאֵלָה - כינוי שאלהPRONOMBRE INTERROGATIVO
  • SHEELAH (שְׁאֵלָה - שאלהPREGUNTA
   • RELACIONADA CON EL VERBO LISHOL (לִשְׁאֹל) PREGUNTAR - CUESTIONAR - INQUIRIR / REQUERIR (literario) / PEDIR - PEDIR PRESTADO - TOMAR EN PRÉSTAMO
 • DIQDUQ (דִּקְדּוּק - דיקדוק) GRAMÁTICA / MINUCIA - MINUCIAS
  • DIQDUQIM (דִּקְדּוּקִים - דיקדוקים) GRAMÁTICAS

Pronombres personales

En los que el pronombre personal hace de sujeto

SINGULAR (י)PLURAL (ר)
1ª persona2ª persona3ª persona1ª persona2ª persona3ª persona
m. (ז)f (נ)m. (ז)f (נ)m. (ז)f (נ)m. (ז)f (נ)m. (ז)f (נ)m. (ז)f (נ)
אֲנִי (אָנֹכִי)אַתָּהאַתְּהוּאהִיאאֲנַחְנוּ (אָנוּ)אַתֶּםאַתֶּן (אַתֵּנָה)הֵם (הֵמָּה)הֵן (הֵנָּה)
ANÍ
(ANOJI, bíblico, poético)
ATAHATHUHI
ANÁJNU
(ÁNU, formal, poético, bíblico)
ATEMATÉN
(ATENAH, bíblico)
HEM
(HEMAH, bíblico)
HEN
(HENAH, bíblico)
YOÉLELLANOSOTROSNOSOTRASVOSOTROSVOSOTRASELLOSELLAS
 • Coloquialmente NO se usa ni ATÉN (אַתֶּןVOSOTRAS, ni HEN (הֵןELLAS; en su lugar se usa ATEM (אַתֶּםVOSOTROS y HEM (הֵםELLOS, tanto para el masculino como para el femenino.

En los que el pronombre personal hace de objeto (sin preposición)

SINGULAR (י)PLURAL (ר)
1ª persona2ª persona3ª persona1ª persona2ª persona3ª persona
m. (ז)f (נ)m. (ז)f (נ)m. (ז)f (נ)m. (ז)f (נ)m. (ז)f (נ)m. (ז)f (נ)
אִתִּיאִתּךָאִתָּךאִתּוֹאִתָּהאִתַּנוּאִתְּכֶםאִתְּכֶןאִתָּםאִתָּן
ITÍITJÁITAJITÓITÁITÁNUITJEMITJÉNITAMITÁN
ME, CONMIGO (me fui)TE, CONTIGOSE, CONSIGO, LE, LO, LANOSOSSE, LOS, LAS, LES
ESTOS CORRESPONDEN A LA PREPOSICIÓN 'IM (עִם - עם) CON + LOS SUFIJOS PRONOMINALES

En los que el pronombre personal hace de objeto (con preposición)

SINGULAR (י)PLURAL (ר)
1ª persona2ª persona3ª persona1ª persona2ª persona3ª persona
m. (ז)f (נ)m. (ז)f (נ)m. (ז)f (נ)m. (ז)f (נ)m. (ז)f (נ)m. (ז)f (נ)
אֹתִּיאְתְּךָאֹתָּךאֹתּוֹאֹתָּהאֹתָּנוּאֹתְּכֶםאֹתְּכֶןאֹתָּםאֹתָּן
OTÍOTJÁOTAJ*OTÓOTÁOTÁNUOTJEM**OTJÉN**OTAMOTÁN
ME, MÍ (para mí, a mí...)TE, TI, USTED (para ti)ÉL, SÍELLA, SÍNOSOSOSLOSLAS
ESTOS CORRESPONDEN A LA PREPOSICIÓN ET  (אֶת - אתA + LOS SUFIJOS PRONOMINALES
* ALGUNOS EN LUGAR DE OTAJ DICEN OTEJ
** OTJEM (אוֹתְכֶם - אותכם) Y OTJÉN (אוֹתְכֶן - אותכן) SON LAS FORMAS DE USO COLOQUIAL. FORMALMENTE SERÍAN: ETJEM (אֶתְכֶם - אתכם) Y ETJÉN (אֶתְכֶן - אתכן). PERO ETJEM y ETJÉN SE CONSIDERAN HOY FORMAS ESTIRADAS Y DE USO CASI EXCLUSIVAMENTE LITERARIO, AUNQUE SON LAS ÚNICAS USADAS EN LOS TEXTOS ANTIGUOS.

Pronombres demostrativos

 • ZEH (זֶה - זהESTE - ESE (pronombre)
 • ZOT (זֹאת - זותESTA - ESA (pronombre)
 • ZO (זוֹ - זוESTA - ESA (pronombre)
 • ÉLEH (אֵלֶּה - אלהESTOS - ESTAS - ESOS - ESAS - QUIENES - AQUELLOS - AQUELLAS (pronombre)
  • NO CONFUNDIR CON:
   • ALAH (אָלָה - אלהMALDICIÓN - JURAMENTO - PACTO (bíblico)
   • ÉLAH (אֵלָּה - אלהBASTÓN - ESTACA - PALO - PORRA - GARROTE
   • ELAH (אֵלָה - אלהTEREBINTO (árbol tipo anacardo) / DIOSA
    • EL (אֵל - אלDIOS - EL SEÑOR (Dios)
   • ELOHAH (אֱלֹהַּ - אלוהDIOS
 • ELU (אֵלוּ - אלוESTOS (pronombre)

Paradigmas de sus sufijos pronominales

Con un solo poseedor

DE UN OBJETO (י) (ר) DE VARIOS OBJETOS
1ª persona 2ª persona 3ª persona 1ª persona 2ª persona 3ª persona
m. (ז) f (נ) m. (ז) f (נ) m. (ז) f (נ) m. (ז) f (נ) m. (ז) f (נ) m. (ז) f (נ)
... ִי ... ֵךָ ... ְ ךְ ...וֹ ... ָה ... ַי ֶ יךָ ַ יִךְ ָ יו ֶ יהָ
…Í …JÁ …EJ …Ó …AH ...ÁI ...EIJÁ ...AIJ ...AV ...EIAH
MÍO MÍA TUYO TUYA SUYO SUYA MÍOS MÍAS TUYOS TUYAS SUYOS SUYAS

Con varios poseedores

DE UN OBJETO (י) (ר) DE VARIOS OBJETOS
1ª persona 2ª persona 3ª persona 1ª persona 2ª persona 3ª persona
... נוּ ָ   /  ֵ ...כֶם ...כֶן ... ַם ...הַן ... ֵינוּ ... ֵיכֶם ... ֵיכֶן ... ֵיהֶם ... ֵיהֶן
…ÉNU / ÁNU …JEM …JÉN ...AM ...ÁN ...ÉINU ...EIJEM ...EIJÉN ...EIHEM ...EIHÉN
NUESTRO NUESTRA VUESTRO VUESTRA SUYO SUYA NUESTROS NUESTRAS VUESTROS VUESTRAS SUYOS SUYAS

Pronombres indefinidos, interrogativos, relativos...

POR EJEMPLO:
 • MI (מִי - מי¿QUIÉN? - ¿QUIÉNES?
 • MAH (מָה - מה¿QUÉ?
 • ÉIZO (אֵיזוֹ - איזו) PUEDE SER UN PRONOMBRE INTERROGATIVO, ¿QUÉ? - ¿QUIÉN? (femenino), O INDETERMINADO, UNA - ALGUNA
  • SU EQUIVALENTE MASCULINO ES ÉIZEH (אֵיזֶה - איזה¿QUÉ? - ¿QUIÉN? (masculino) / UNO - ALGUNO
  • ÉLEH (אֵלֶּה - אלה) ESTOS - ESTAS / UNOS - ALGUNOS - UNAS - ALGUNAS, ES UN PRONOMBRE RELATIVO
  • ELU (אֵלוּ - אלוESTOS (pronombre)
 • LÁMAH (לָמָּה - למה) ¿POR QUÉ?
 • MADÚ'A (מַדּוּעַ - מדוע¿POR QUÉ?
 • ÉIJ (que se pronuncia EJ) (אֵיךְ - איך¿CÓMO?
 • ÉIFO (אֵיפֹה - איפה¿DÓNDE?
 • LEÁN (לְאָן - לאן¿ADÓNDE?
 • ÉI (que se pronuncia E) (אֵי - אי¿DÓNDE? (bíblico)

Algunos otras frases con estructuras de uso de los pronombres en hebreo

ALGUNAS OTRAS FRASES CON ESTRUCTURAS DE USO DE LOS PRONOMBRES EN HEBREO, A PARTIR DE UN PODCAST, EN INGLÉS, DE GUY SHARETT, STREETWISE HEBREW, TLV1

¿Por qué nos lo merecemos?, ¿Qué hemos hecho para merecer esto?LÁMAH ZEH MAGUÍ'A LANU?למה זה מגיע לנו?
(porque) Le viene bien a alguien / a élZEH MAGUÍ'A LEMISHEHÚ / LOזה מגיע למישהו / לו
Eli se lo merece, Eli se lo tiene merecidoMAGUÍ'A LEÉLIמגיע לאלי
No está bien (decir estas cosas), ¿por qué dices que se lo tiene merecido?LO IAFEH, LÁMAH ATAH OMER SHEMAGUÍ'A LOלא יפה, למה אתה אומר שמגיע לו?
¿Por qué me lo tengo merecido?LáMAH ZEH MAGUÍ'A LI?למה זה מגיע לי?
Ella no se merecía estoLO HIGUÍA LAHלא הגיע לה
Años sin haber oído nada de ellaSHANIM SHELÓ SHAMA'TI SHUM DAVAR MIMENAHשנים לא שמעתי שום דבר ממנה
No he oído nada de RajeliLÓ SHAMA'TI MERAJELI KLUMלא שמעתי מרחלי כלום
Tampoco yo he oído nada de ellaGAM ANÍ LÓ SHAMA'TI MIMENAH KLUMגם אני לא שמעתי כלום ממנה
Oír algo de alguien, Saber cómo le va a alguienLISHMÓ'A MASHEHÚ MIMISHEHÚלשמוע משהו ממישהו
Dónde vas a encontrar a una que te entienda como yo (lit.: Dónde encontrarás a una como yo que te entenderá)EIFOH 'OD TIMTZÁ AJAT KAMONí SHETAVÍN OTJÁאיפה עוד תמצא אחת כמוני שתבין אותך
Dónde voy a encontrar a uno como tú que me entiendaEIFOH 'OD EMTZÁ EJAD KAMOJÁ SHEMEVÍN OTÍאיפה עוד אמצא אחד כמוך שמבין אותי
Como BennyKMO BENIכמו בני
Como élKAMOHÚ (formal: KMOTÓ)כמוהו
Como yo, Como tú (masc..), Como tú (fem.), Como él, Como ella, Como nosotros, Como vosotros (se usa tanto para masc. como para fem.), Como ellos (se usa tanto para masc. como para fem.)KAMONÍ, KAMOJÁ, KAMOJ, KAMOHÚ, KAMOHAH, KAMONU, KAMOJEM, KAMOHEM (formalmente: KAMÓTAM)כמוני, כמוך, כמוך, כמוהו, כמוה, כמונו, כמוכם, כמוהם
Soy como tú (lit.: Como yo, como tú)KAMONÍ - KAMOJÁכמוני – כמוך
Contamos pájaros porque queremos todo el tiempo asegurar que los pájaros se quedan con nosotrosANAJNU SOFRIM TZIPORIM KI ANAJNU KOL HAZMÁN ROTZIM LEVADÉ SHE(HA)TZIPORIM NISHRAOT ITANUאנחנו סופרים ציפורים כי אנחנו כל הזמן רוצים לוודא ש(ה)ציפורים נשארות איתנו
Con nosotrosIM + ANAJNU = ITANUעם + אנחנו = איתנו
Lo siento por mí (femenino), es un millón de veces más difícil que para ellosANÍ MARGUISHAH SHELÍ PI MILIÓN IOTER QASHEH MEHEMאני מרגישה שלי פי מיליון יותר קשה מהם
Es más difícil para mí que para cualquier otroIOTER QASHEH LÍ MI-LE-MISHEHÚ AJERיותר קשה לי מלמישהו אחר
El doble (de eso que dices)PI SHTÁIMפי שתיים
Un millón de vecesPI MILIÓNפי מיליון
No quiero que me lo pongan más fácilANÍ LO ROTZAH SHEIHIÚ QALIM KLAPÁIאני לא רוצה שיהיו קלים כלפיי